Home

Grupul de cercetare transdisciplinară complexă, sistematică și de formare profesională integrativă în domeniile arheologiei și patrimoniului cultural ArchaeoScience#Ro (AS#RO) s-a constituit în urma coagulării expertizei membrilor mai multor facultăți din cadrul Universității București (Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Istorie, Geologie și Geofizică) și ai altor instituții de cercetare din România, pentru realizarea proiectului complex Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare, integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România.

Context și motivație

Inițiativa constituirii Grupului de Cercetare AS#RO în cadrul Universității București a avut la bază necesitatea realizării unor demersuri de cercetare, inovare și formare profesională care, la acest moment, nu se regăsesc în planurile cadru din mediile academice din România, dar care și-au dovedit eficacitatea în programe din statele Europei de Vest, pe care țara noastră le-a adaptat prin semnarea unor Convenții, a unor acorduri ori parteneriate, prin care demonstrează dorința de a se ralia direcțiilor de cercetare, internationale, moderne.

Grupul de cercetare AS#RO a identificat o serie de puncte vulnerabile majore privitoare la cercetarea, inovarea și formarea profesională în domeniile arheologiei și ale patrimoniului cultural, ce constituie argumente irefutabile ale constituirii sale:

  • Disciplina arheologie și cercetarea patrimoniului cultural cunosc în România, la fel ca și în alte țări din estul continentului, un decalaj considerabil față de statele din Europa de Vest.
  • În prezent, arheologia, pe plan european și mondial, nu mai reprezintă un domeniu de cercetare individual, asumat unei singure discipline, aceasta fiind realizată doar într-un cadru inter-, multi-, pluri- și transdisciplinar, care implică o colaborare strânsă cu alte discipline științifice, precum biologia, geologia, chimia, fizica etc., fapt care a condus la definirea unor subdiscipline specializate în mod direct în anumite direcții aplicate: bioarheologia, geoarheologia, arheofizica, arheochimia etc.
  • Ne confruntăm cu lipsa acută de specialiști în aceste domenii în mediile academice din România, alături de absența totală a unor direcții de formare profesională inter-, multi-, pluri- și transdisciplinare legate de studiul arheologiei și patrimoniului cultural.
  • Remarcăm ignorarea, în țara noastră, a importanței relației pe care arheologia și studiul patrimoniului cultural o stabilesc cu societatea contemporană, cu geografia și factorii de mediu specifici unui anumit teritoriu/zonă/areal, dar și a impactului pe care aceste domenii le pot avea asupra factorilor socio-economici actuali, fapt care ne determină să reconsiderăm statutul acestui domeniu de studiu în rândul cercetării cu impact imediat, pe termen mediu și lung, asupra comunităților mai mari sau mai mici din România și de pe mapamond.

Scop

Specialiștii afiliați grupului nostru de cercetare acționează în mod benevol pentru consolidarea unei direcții noi de cercetare și formare, în domeniul arheologiei și patrimoniului cultural. Grupul de Cercetare AS#RO acționează ca un organism unitar dinamic, menit să inițieze proiecte de cercetare multi-, inter-, și transdisciplinare, naționale și internaționale și activități de formare profesională modernă, la nivel de învățământ superior, sub forma de masterate, cursuri doctorale și postdoctorale, școli de vară, proiecte pilot care să angreneze specialiști din medii academice diferite, cu expertiză valoroasă demonstrată la nivel internațional.

Domeniile de cercetare şi de formare ale grupului nostru de cercetare sunt : arheologia aplicată şi teoretică, eobioarheologia, geoarheologia, arheofizica, arheogeografia şi arheochimia, subsumate studiului patrimoniului cultural mobil și imobil (artefacte, ecofacte, monumente), într-o formă modernă și originală (inter, multi-, pluri- și trandisciplinară), neabordată până în prezent în România.

Domeniile de cercetare şi de formare ale grupului nostru de cercetare vor fi agregate în jurul unei agende comune de cercetare a facultăților implicate, la care sunt afiliați membrii grupului; pot fi implicate și instituții de nivel universitar, în scopul de a pune în aplicare programul de formare profesională a viitorilor specialiști. Grupul de Cercetare AS#RO își propune ca prin demersurile sale academice și de formare profesională, să determine creșterea interesului tinerilor pentru domeniul arheologiei și al patrimoniului cultural, implicarea directă a acestora în demersuri științifice moderne, acoperind, astfel, nevoia disciplinelor actuale de a acționa în manieră transdisciplinară în vederea obținerii unor rezultate de maximă eficiență, cu impact semnificativ în rândul specialiștilor, al comunităților locale și al societății contemporane, în ansamblul ei.

Se are în vedere păstrarea unui ritm constant de absorbție pe piața muncii din țară și străinătate, a tinerilor absolvenți cu specializare în domeniu, dar și menținerea unei ciclicități în procesul de actualizare și întinerire a corpului de specialiști.

Grupul de Cercetare AS#RO promovează conceptele educație prin cercetare și cercetare pentru educație, în vederea consolidării și dezvoltării competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, în cadrul instituțiilor universitare implicate sau a altor instituții cu atribuții și expertiză în domeniile menționate; sunt avute în vedere și  celelalte instituții din țară care se vor asocia acestui G.C., contribuind la asigurarea resurselor umane înalt calificate și pentru instituțiile de profil din țară.

Cum devin membru ?

Pot deveni membri ai grupului de cercetare cadre didactice implicate în procesul de formare şi cercetare interdisciplinară, cercetători, doctoranzi şi postdoctoranzi implicaţi în programe interdisciplinare, studenţi la programe de masterat interdisciplinar, studenţi din anii terminali care finalizează proiecte de licenţă sau lucrează în programe de cercetare, cercetători din alte centre de cercetare, implicaţi în programe, laboranţi, tehnicieni şi personal auxiliar.

Prin alăturarea la grupul de cercetare AS#RO deveniți membrul al unei comunități științifice solide și veți participa la dezbateri, activități, granturi și proiecte științifice.

Puteți trimite o solicitare pentru a deveni membru pe emailul Secretariatului grupului de cercetare AS#RO (vezi secțiunea Contact).


Galerie